Konferencia New Trends in Chemistry 2019

Uplynul rok, prišiel november a s ním aj termín konania konferencie New Trends in Chemistry, Research and Education, ktorý bol tento rok stanovený na 8.11.2019. Táto konferencia predstavuje podujatie každoročne organizované Ústavom chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s cieľom priblížiť výskumný zámer jednotlivých katedier, diskutovať o vedeckých problémoch a ponúknuť odborné rady v rôznych oblastiach výskumu.

Myšlienka vzniku tejto konferencie sa prvýkrát zrodila pred štyrmi rokmi. V roku 2016 tak bola na Ústave chemických vied prvýkrát zorganizovaná konferencia pričom počas štyroch ročníkov prešla organizácia konferencie značným vývojom a sme hrdí na to, že tento rok sme mohli zaviesť niekoľko významných noviniek.

V prvom rade by sme chceli poďakovať sponzorom podujatia, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a  firmám SHIMADZU a LAMBDA LIFE, ktorí nás tento rok finančne podporili a zúčastnili sa konferencie, čo nám ponúklo možnosť posunúť túto doposiaľ malú ústavná konferenciu na vyššiu úroveň.

Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov, pričom dopoludnia prebiehali prednášky pozvaných hostí, ktoré predniesli hostia zo Slovenských, ale aj zahraničných univerzít. V rámci tohto bloku sme si mali možnosť vypočuť sedem prednášok, ktoré sa venovali témam akými sú využitie Ramanovej mikroskopie, syntéza nových heterocyklov, komplexy prechodných kovov a konštrukcia nových senzorov. Za Katedru fyzikálnej chémie boli medzi pozvanými hosťami prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. Všetkým pozvaným prednášajúcim ďakujeme za to, že prijali pozvanie zúčastniť sa konferencie a veríme, že mali možnosť stráviť v Košiciach príjemné chvíle.


Popoludňajší blok zahŕňal prednášky zástupcov jednotlivých katedier, ktorých cieľom bolo priblížiť výskum realizujúci sa na pracoviskách ústavu. Prednášajúcim ďakujeme za ich čas a skutočne pútavé príspevky, ktorými sme si mali možnosť rozšíriť obzory aj v iných oblastiach chémie. Obzvlášť ďakujeme prof. RNDr. Andrejovi Oriňakovi, PhD., ktorý prednáškou s názvom „Molecular  Aspects of Hydrofobicity at Nanostructured Surfaces“ reprezentoval našu katedru.

Vďaka sponzorským príspevkom sme mali možnosť finančnou odmenou oceniť dva najlepšie postery, na základe hlasovania verejnosti a hlasovania odbornej poroty pozostávajúcej zo zástupcov katedier.  Cenu odbornej poroty za najlepší poster získala Bc. Gabriela Kuzderová a cenu verejnosti RNDr. Jana Hovancová. Obom víťazkám srdečne blahoželáme!


Čo dodať na záver ?

Dovoľte nám v mene celého organizačného tímu poďakovať všetkým prednášajúcim za vysoko odborné a zaujímavé prednášky, účastníkom posterovej sekcie za prezentáciu ich vedeckej práce prostredníctvom pútavých posterov, sponzorom konferencie za ich finančné príspevky,  Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za možnosť organizovať toto podujatie, riaditeľke Ústavu chemických vied doc. RNDr. Zuzane Vargovej PhD. za jej obrovskú pomoc a ochotu pri organizovaní tejto konferencie a v neposlednom rade aj vám, milí poslucháči za to, že ste si v hojnom počte prišli vypočuť zaujímavé prednášky a strávili ste s nami deň plný nových poznatkov a skúsenosti.  

Veríme, že tradícia v organizácii tejto konferencie pretrvá a my sa už teraz tešíme na konferenciu New Trends in Chemistry 2020!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *