Getting Degree at our Department

Education is available at all levels, including Bachelor's, Master's, and PhD degrees.

Bachelor

Master

PhD

FAQ

You can find the list of the topics and our actual research  problems in the section Actual projects.  Also, the actual theses of our current students are listed below. In general, thesis from all of the mentioned fields are available, however, the details should be specified after further consultation with your supervisor.

Yes, we encourage students to come and have a look at our working environment! Study group or individual visits are possible, do not hesitate to contact any of our lecturers or researchers.

Yes, there are many possibilities to travel and study abroad or applying for internships at all levels of studies. You can find useful information here.

If you are interested in thesis, department visit or have any other questions, feel free to contact any of our lecturers and researchers.

Electrochemical detection of insulin on nanomodified electrodes (Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami) – Frederika Chovancová

Degradable Fe-Zn biomaterials produced from modified powders (Rozložiteľné Fe-Zn biomateriály pripravené z modifikovaných práškov) – Pavol Cipa

Study of hydrogen evolution reaction and suitable non-noble metal catalysts (Štúdium elektrochemickej reakcie vylučovania vodíka a vhodných katalyzátorov bez vzácnych kovov) – Mária Paračková

Liquid Organic Hydrogen Carriers – Dávid Juhás

Preparation and study of degradable materials with the modified bio-active surface (Príprava a testovanie kovových degradovateľných materiálov s odifikovaným bio-aktívnym povrchom) – Bc. Viktória Čákyová

The optimization of the preparation and study of the physico-chemical properties of metallic degradable materials (Optimalizácia prípravy a štúdium fyzikálno-chemických vlastností kovových rozložiteľných materiálov) – Bc. Rastislav Macko

Degradable metallic biomaterials with polymeric coating (Rozložiteľné kovové biomateriály s polymérnym povlakom) – Bc. Rastislav Dorčák

Study of adhesion of cancer cells on the different substrates (Štúdium adhézie rakovinových buniek na rôznych substrátoch) – Bc. Denis Burčík

A study of zeolite surface by molecular modelling (Štúdium povrchu zeolitov molekulovým modelovaním) – Bc. František Mihok

Nanocatalysts for CO2 utilisation to methanol (Nanokatalyzátory pre utilizáciu oxidu uhličitého na metanol) – RNDr. Natália Podrojková

Nanostructured metal doped carbon catalyst for conversion methane on hydrogen (Nanotextúrne kovmi dopované uhlíkaté katalyzátory pre konverziu metánu na vodík) – RNDr. Katarína Sisáková

Study of composite cathode materials based on sulfur for post-Li ion batteries (Štúdium kompozitných katódových materiálov na báze síry pre post-lítium iónové batérie) – RNDr. Dominika Capková

Effect of modification on the properties and degradation of Zn-Fe biomaterials (Vplyv modifikácie Zn-Fe biomateriálov na ich vlastnosti a degradáciu) – RNDr. Radka Gorejová

Novel effective catalysts for electrolyzers and fuel cells (Nové účinné bezplatinové katalyzátory pre elektrolyzéry  a palivové články) – Mgr. Alexandra Guboová

Preparation and characterization of electrode materials for post-Li ion batteries (Príprava a charakterizácia elektródových materiálov pre post-lítium iónové batérie) – Mgr. Veronika Niščáková